Antti Kurvinen

Puhe MTK:n hiilensidontaseminaarissa 5.5.2023

Jaa tämä ystävällesi

Hyvät seminaarin osanottajat. Kiitos kutsusta tulla avaamaan tämä merkittävä ja tärkeä tilaisuus.

Suomihan on niin Euroopan Unionissa, kuin myös globaalisti ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun kärkijoukkoja. Ilmastopolitiikkamme on yksi kunnianhimoisempia maailmassa ja siihen on vahva sitoutuminen kaikilla yhteiskunnan lohkoilla.

Ehkä merkillepantavaa on tässä muutosten äärellä Suomen poliittisessa tilanteessa se, että esimerkiksi suomalainen elinkeinoelämä ja suomalainen teollisuus on erittäin voimakkaasti sitoutunut tähän hyvin kunnianhimoisen ilmastopolitiikan linjaan. Mielestäni tämä on erittäin merkityksellinen asia.

Tämä viestin haluan lähettää myös Brysseliin ja kaikille muille EU- jäsenvaltioille ja kumppaneillemme siitä, että Suomi on kuitenkin mitattavasti faktoihin perustuen ihan ykkösiä hiilineutraaliuden tavoittelemisessa ja ilmastokriisin ratkaisemisessa.

Vaikka tämän seminaarin pääteema on hiilensidonnassa ja ikään kuin maankäyttösektorin ilmastotyössä ja hiilinielutyössä, haluan sanoa oman näkemykseni. Mielestäni pääpainon ilmastopolitiikassa ja ilmastonmuutoksen vastaisessa kamppailussa pitää olla kuitenkin päästöjen vähentämisessä ja fossiilisten päästöjen vähentämisessä.

Tarvitaan hiilensidontaa ja tarvitaan hiilinielujen vahvistamista, mutta kärkiasia erityisesti globaalisti pitää olla fossiilisten päästöjen vähentäminen ilmastokriisin ratkaisemisessa. Suomessa pitää jatkossakin tehdä töitä fossiilisten päästöjen vähentämiseksi.

Vapaaehtoisia ilmastotekoja tarvitaan ja on tärkeää luoda niille toimiva, läpinäkyvä, mutta myös kannustava säädöspohja ja selkeät järkevät toimintatavat.

Kuten jo mainitsin, mielestäni fossiilisten päästöjen vähennystoimet ovat ensisijainen keino ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä ja hillinnässä. Haluan sen sanoa, että me tarvitsemme vapaaehtoista hiilenpoistoa ja tuen vahvasti toimivien hiilimarkkinoiden luomista. Mutta en katso, että vapaaehtoinen hiilenpoisto voisi korvata kokonaisuudessaan tai se voisi olla korvaava ratkaisu sille, että päästövähennyksiä ei tehdä.

Meidän on ennen kaikkea edettävä fossiilisten päästöjen vähentämisessä ja sen rinnalla tarvitaan hiilidioksidin nappaamista ilmasta. Tarvitaan kompensaatiolaskelmia ja uskottavaa, järkevää toimivaa kompensaatiomarkkinaa. Ensisijaista pitää olla päästöjen vähentäminen ja siinä ensisijaista on teollisuuden puhtaat investoinnit sekä se, että me löydämme teknologisia innovaatioita, joilla me pystymme muuttamaan elämäntapaamme hiilineutraalimmaksi.

EU:ssa on parhaillaan valmistelussa säädöskehikko hiilenpoistojen sertifioinnista. Suomelle olisi tärkeää se, että ilmastoyksiköt olisivat käytettävissä nimenomaan jäsenvaltioiden velvoitteiden ja jäsenvaltioiden tavoitteiden saavuttamiseen, kuten esimerkiksi juuri valmiiksi neuvotellun LULUCF-asetuksen tavoitteiden saavuttamiseen.

Olemme myös nostaneet esille sen, että itse asetuksen sisällön tulisi olla sellainen, että tarve delegoidulle säädöksille vähenee ja vapaaehtoisten toimien edellytykset olisivat selkeästi tiedossa. Meillä pitää olla selvät pelisäännöt, miten vapaaehtoisia toimenpiteitä voidaan uskottavasti tehdä, eivätkä ne ole mitään viherpesua. Meidän mielestämme ei ole hyvä, että jätetään valtavasti delegoitujen säädösten varaan. Ilmastotekoja kannattaa tehdä nyt eikä jäädä odottamaan, että minkälaisia delegoituja säädöksiä tehdään. Tämä on Suomella hyvin selkeä näkökulma.

Ennakoitavuus on erittäin tärkeää ilmastopolitiikassa ja pidänkin siksi tärkeänä, että laatukriteerit ilmastoyksikölle luodaan riittävällä tasolla toimijoiden ilmastotekojen ja markkinoiden luotettavuuden tukemiseksi.

Suomi on, kuten jo aikaisemmin totesinkin, edelläkävijä ilmastopolitiikassa ja teemme EU- tason lisäksi myös koko ajan töitä kansallisella tasolla. Alkuvuodesta julkaistiin yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön kanssa opas vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden hyviin käytäntöihin.

Maa- ja metsätalousministeriössä keskitymme maankäyttösektorin hiilinielujen vahvistamiseen ja maa- ja metsätalouden ilmastotekoihin päästöjen vähentämiseksi alkutuotannossa. Samanaikaisesti meidän täytyy entistä paremmin turvata kotimaisen kestävän ruoan ja raaka-aineiden tuotantoa.

Hiilimarkkinat ja hiilen sertifiointi ovat kiinnostava mahdollisuus parantaa maatalouden kannattavuutta, kehittää maatalouden ilmastotyötä ja luoda uutta yrittäjyyttä ja uusia investointimahdollisuuksia maaseudulle. Itse näen henkilökohtaisesti hyvin positiivisena ne mahdollisuudet mitä hiilimarkkinaan liittyy maaseudun elinvoimaisuuden ja maaseudun talouselämän näkökulmasta.

Valtion roolia hiilimarkkinoiden yhteydessä tulee pohtia hyvin tarkkaan, jotta ei aiheuteta sekaannuksia, kilpailun vääristymiä ja jotta ei sotkettaisi markkinoilla olevien toimijoiden tekemää työtä. Näen valtion roolin ensisijaisesti toimijana, joka voi tukea toimenpiteiden ja laskentamenetelmien ja inventaariomenetelmien kehittämisessä, tietopohjan vahvistamisessa ja sääntely-ympäristön lainsäädännön selvittämisessä ja kehittämisessä.

En voi olla painottamatta liikaa tarvetta selkeille pelisäännöille, niin EU- tasolla, kun sitten myös kansallisella Suomen tasolla. Nyt ollaan ikään kuin uudella rintamalla ja uusilla vesillä. Nyt luodaan uusia toimintatapoja ja kenties aivan uutta elinkeinoelämän lohkoa ja aivan uudenlaista markkinaa.

Kannustan puhaltamaan yhteen hiileen ja edistämään tekoja, jotka tuottavat todellisia ilmastohyötyjä. On kuitenkin pidettävä mielessä myös realismi ja se, että aina noudatetaan hyviä hiilimarkkinakompensaation kriteereitä. Hiilensidontatoimet ja hiilimarkkinatoimet tulee olla todella aitoja ja uskottavia, eivätkä vain vaan sellaista pintalakkaa, joka on vain vedetty oikeasti päästöjä tuottavan toiminnan päälle.

Uskon siihen, että hiilimarkkinat ovat suuri mahdollisuus Suomelle ja ennen kaikkea suomalaiselle maaseudulle. Mielestäni tarvitsemme Suomen ilmastotyössä markkinalähtöisyyttä entistä enemmän ja me tarvitsemme teollisuuden investointeja puhtaisiin ratkaisuihin.

Näillä sanoilla toivotan kaikille oikein mielenkiintoista ja tuloksia aikaansaavaa seminaaria, kiitos!

Antti Kurvinen

Maa- ja metsätalousministeri

 

Jaa tämä ystävällesi