Antti Kurvinen

Jord- och skogsbruksminister

Antti Kurvinen

På svenska

Jag är en 35 år gammal jord- och skogsbruksminister och andra periodens riksdagsledamot från Kauhava i Vasa valkrets. I regionen verkar jag i Kauhava stadsfullmäktige. Att påverka samhällsfrågor har alltid varit viktigt för mig. Jag är jurist till yrket och utbildningen.

Ministers sekreterare:
Tiina Sahlberg-Kelly, tel. 0295 16 2242,
E-post förnamn.efternamn(at)gov.fi [tiina.sahlberg-kelly]

När det gäller politik delar jag Santeri Alkios tankar om att människan kommer alltid först i den politiska verksamheten. Detta åstadkommer vi med jämlika möjligheter och genom att främja rättvisa i samhället. Vi måste stå på de svaga och fattigas sida, men främja företagsamhet i både ekonomin och som levnadssätt. Jag strävar efter att göra politik för framtiden: 10 och 20 år framåt. Våra beslut påverkar alltid flera generationer.

En inflytelserik person i hela landet

Försvararen av Hela Slätten

I politiken måste man förtjäna förtroendet på nytt varje dag. Riksdagsledamotens yrke slår ihop flera saker som är viktiga för mig: politik, lag, samt att utveckla samhället och ändra på världen. Jag gillar att hjälpa människor. Under den första perioden har jag röjt vägen för mig och bildat nätverk. Jag är färdig för mer ansvarsfulla uppgifter. Jag vill vara med i att skapa möjligheter och framtidstro till österbottningar.

HELA SLÄTTEN ÄR LIKA VÄRDEFULL

De tre österbottniska landskapen måste förbättra sitt samarbete. Vi ska minska på konflikterna mellan Seinäjoki och Vasa. Alla tre landskap har sina egna särdrag som bidrar till att samarbetet fungerar. Social- och hälsovårdsreformen bör genomföras genom att grunda demokratiska landskap.

Seinäjoki och övriga Södra Österbotten måste samspela – landskapet behöver ett lok, men loket behöver passagerare. Österbottniska succéhistorier skapas också i mindre kommuner. Våra gemensamma värden av frihet och ansvar förenar oss, från Lestijärvi till Lappfjärd.

FRAMDTIDSTRO MED NY REGIONALPOLITIK

Finland behöver ny regionalpolitik. Den nya regionalpolitiken grundar sig på att utveckla förutsättningarna för affärsverksamhet och att skapa nya arbetsplatser genom att ta i beaktan regionala specialdrag och styrkor. Vi bör fortsätta med att regionalisera statens arbetsplatser.

Det ska finnas ett jämnt utbud skolningsplatser över allt, till exempel genom utbildningsavtal eller läroavtal. Varje ungdom ska tillgodoses med möjligheten att avlägga yrkes eller studentexamen på distans. Yrkeshögskolorna i Österbotten bör ha ett högre antal nybörjarplatser och deras profiler bör förstärkas. Vi ska utveckla verksamheten på universitetscentren i Karleby och Seinäjoki för att ersätta det saknade vetenskapsuniversitetet. Vasa Universitet ska bli hela Slättens universitet som kan ta näringslivets dåvarande specialbehov i beaktande.

Att ta hand om infrastrukturen är en av nycklarna till den nya regionalpolitiken. Vi får inte låta finska bil- och järnvägar fortsätta förfalla, utan starta upp nya projekt. Vi förnyar finansieringen av att förbättra och bygga trafiklederna genom att rikta en större part av de skatter och avgifter som bilisterna betalar till vägunderhåll och genom att söka privata investeringar till stora projekt.

DEN FINSKA MATEN SKA RÄDDAS

Den kommande mandatperioden kan avgöra om Finland behåller den inhemska matproduktionen. Den nuvarande krisen måste lösas. Finland bör ha en riksdag och regering som förhandlar om en bra lösning till det finska jordbruket under EU:s nästa programperiod, samtidigt som de bevarar den nuvarande stödnivån för jordbrukets och landsbygdens utveckling.

Vi ska stöda jordbrukets förnyelse och bibehålla de ungas tro på fortsättningen. Spelreglerna på marknaden bör vara sådana att de ger producenten en rättvis andel från industrin och handeln.

VARDAGSTRYGGHETEN I ORDNING

Trygghet är det som händer omkring oss. Var och en av oss måste få känna sig trygg. Finland behöver mera poliser som arbetar ute på fältet, i människornas vardagsliv. Vargar hör till skogen, inte till bakgården. Invandringspolitiken bör följa en realistisk och stadig medelväg. Tyngdpunkten bör ligga på arbetskraftsinvandring.

Brottspåföljder ska kännas rättvisa. Vi bör förbättra vanliga människors möjlighet att få rättskydd utan orimliga kostnader.

BRA KLIMAT FÖR NÄRINGAR

Bioekonomi, cirkulär ekonomi och förnybar energi hämtar arbetsplatser till Slätten. Vi kan inte rädda världen med enbart förbud och elitens diktatpolitik. I kampen mot klimatförändringen tror jag i första hand på ekonomi-, teknologi- och vetenskapsutveckling.

Slätten är riket för SMF-företag. Vi måste utfärda lag om privata företags rättvisa ställning på marknaden och ge dem en möjlighet att gå i personlig konkurs. Företagaren och arbetstagaren sitter i samma båt, inte på motsatta stränder. Vi måste förstärka det finska ägarskapet och privata investeringar. Jag lovar att försvara pälsdjursuppfödning och torvproduktion som en laglig näring.

MÄNNISKANS OCH FAMILJENS UPPEHÄLLE

Finland måste genomgå en totalreform av socialskyddet. I framtiden ska det alltid vara mer lönsamt att börja arbeta än att stanna hemma. Tillräckligheten av de lägsta pensionerna bör förbättras med ett långsiktigt program.

Alla ska kunna leva ett mänskligt liv. Människan får inte värdesättas av marknadsvärdet. Alla bör få delta och förverkliga sig själv inom ramen av deras egna talanger och resurser. Personer med utvecklingsstörningar, rehabiliterande inom mentala vården och personer som ådragit sig skulder bör tas bättre i beaktande.

Den bästa platsen för äldre personer är det egna hemmet, men när de inte längre klarar sig där bör de få flytta till en hemtrevlig vårdplats eller ett så kallat seniorhus. Familjeledigheterna bör reformeras på ett sätt som garanterar familjernas rätt att ordna barnskötseln så som det passar dem bäst. Vårdnadsbidraget ska bevaras och pappornas möjligheter att delta i barnskötsel ska förbättras.