Antti Kurvinen

Lähipalvelut pitää turvata – hyvinvointialueille lisää aikaa tasapainottaa talous

Jaa tämä ystävällesi

Tiedote

Hyvinvointialueille pitää antaa lisää aikaa tasapainottaa taloutensa, jotta ihmisten terveys- ja muut lähipalvelut pystytään turvaamaan koko Suomessa.

Keskustan eduskuntaryhmän tekemässä lakialoitteessa esitetään, että hyvinvointialueiden niin sanottua alijäämän kattamisvelvoitetta pidennetään määräaikaisesti kahdesta vuodesta neljään vuoteen.

Lakialoitteen ensimmäisen allekirjoittajan, eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen mukaan hyvinvointialue voisi näin jaksottaa tarvittavat toimenpiteet pidemmälle ajalle ilman, että se olisi pakotettu karsimaan ja keskittämään neuvoloita, perhekeskuksia, hammashoitoloita, terveysasemia ja vuodeosastoja.

– Nyt ollaan tällä tiellä, kun hyvinvointialueilla monesta ennalta arvaamattomasta syystä on rahasta vajetta ja hallituksen ohjelma pakottaa äkkivääriin päätöksiin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen tavoite on vahvistaa perustason lähipalveluja, jolla voidaan edistää ihmisten terveyttä ja samalla säästää kustannuksia. Lähipalvelujen alasajo tulee pidemmän päälle sekä inhimillisesti että taloudellisesti kalliiksi, Kurvinen sanoo.

Lakialoitteen mukaan alijäämien kattamisajan pidennystä haettaisiin valtiovarainministeriöltä perustelluin syin. Samalla tämä kannustaisi hyvinvointialueita vastuulliseen taloudenpitoon sekä antaisi nykyistä enemmän aikaa turvata lähipalvelut, kehittää palveluja ja saada aikaan kustannussäästöjä esimerkiksi teknologiaa ja liikkuvia palveluja hyödyntäen.

Samalla valtiovallalla olisi mahdollisuus arvioida ja korjata hyvinvointialueiden rahoituksessa ja rahoitusjärjestelmässä ilmenneitä puutteita.

– Hallitus ei omista linjauksistaan ole perääntynyt. Siksi toivomme, että eduskunnasta löytyisi yhteistä tahtoa turvata ihmisten lähipalvelut ja yli puoluerajojen tukea tälle aloitteelle. Sosiaali- ja terveyspalvelut eivät ole hallitus-oppositio-asia. Ne ovat hyvinvointiyhteiskunnan perusta ja tae sille, että perustuslakiinkin kirjattu ihmisten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat, Kurvinen tähdentää.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään hyvinvointialueesta annettuun lakiin (611/2021) väliaikaisesti uusi 115 a § seuraavasti:

13 luku

Talous

115a §

Alijäämän kattamista koskevan määräajan jatkaminen

Jos hyvinvointialue ei poikkeuksellisten ja tilapäisten taloudellisten vaikeuksien vuoksi voi kattaa taseeseensa kertynyttä alijäämää 115 §:n 2 momentissa säädetyssä määräajassa, valtiovarainministeriö voi hyvinvointialueen hakemuksesta päättää, että alijäämä on katettava neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tällöin hyvinvointialueen 123 §:ssä tarkoitettu arviointimenettely voidaan aloittaa 123 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetystä poiketen vasta, kun tämän momentin mukainen määräaika on kulunut.

Hyvinvointialue voi tehdä 1 momentissa tarkoitetun hakemuksen aikaisintaan 115 §:n 2 momentissa säädetyn alijäämän kattamista koskevan määräajan päättymistä edeltävän vuoden kesäkuussa ja se on tehtävä alijäämän kattamista koskevan määräajan päättymisvuoden elokuun loppuun mennessä. Hakemukseen tulee liittää selvitys hyvinvointialueelle uudistuksen käynnistämisestä aiheutuneista taloudellisista vaikutuksista ja suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä.

Hyvinvointialueen on laadittava talousarvionsa ja -suunnitelmansa siten, että valtuuston päätökset alijäämän kattamista koskevista toimenpiteistä 1 momentissa tarkoitettuna määräaikana toteutetaan. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toimenpiteiden toteutumisesta ja riittävyydestä tilikaudella. Hyvinvointialueen on toimitettava selvitys valtiovarainministeriölle tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä

Tämä laki tulee voimaan  päivänä kuuta 20 on voimassa 31 päivään joulukuuta 2027.

Helsingissä 21.09.2023

Jaa tämä ystävällesi