Antti Kurvinen

Ministeri Kurvinen: EU:n luonnon tilan parantamista koskevassa lainsäädäntöehdotuksessa tärkeitä joustoja turvepeltojen ennallistamiselle

Jaa tämä ystävällesi

Maa- ja metsätalousministeriö
TIEDOTE

Euroopan komissio on tänään julkaissut lainsäädäntöehdotuksen luonnon tilan parantamisen tavoitteista. Aloitteessa on kyse laajamittaisesta elinympäristöjen ja lajiston tilan parantamisesta.

”Komission esitys osoittaa, että Suomen viestit on kuultu ja laaja-alainen ennakkovaikuttamisemme on tuottanut tulosta. Haluamme turvata luonnon säilymisen tuleville sukupolville ja luonnonvarojen kestävä käyttö on tässä avainasemassa. Monet komission ehdottamista tavoitteista tulisivat toimeenpantavaksi maa- ja metsätaloussektoreilla ja vaikuttaisivat myös kalatalouteen”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen.

Euroopan komission lainsäädäntöaloitteessa asetetaan aikataulu luonto- ja lintudirektiivin lajien ja luontotyyppien tilan parantamiselle. Aloitteessa esitetään olemassa olevan lainsäädännön tehostamista, mutta myös luonnon tilaa koskevia tavoitteita laajemmin suojelualueilla ja niiden ulkopuolella. Tavoitteita ja toimia esitetään kaupunkien luonnolle, virtavesille, merille, pölyttäjien suojelulle, maatalousalueille ja talousmetsille. Aloitteessa on mukana myös maankäyttösektorin ilmastotoimien näkökulmasta merkittäviä tavoitteita. Yksi tavoitteista koskee turvemaiden ennallistamista.

”Turvepeltoja on Suomessa paljon ja on tärkeää, että turvepeltoja koskevat tavoitteet eivät heikennä maaseudun elinkeinojen toimeentulomahdollisuuksia tai ruokaturvaa. Siksi onkin hienoa, että komissio ehdottaa turvepeltojen ennallistamiseen liittyviä joustoja. Tähän pyrimmekin vaikuttamaan vuoropuhelussamme komission kanssa”, ministeri Kurvinen kertoo.

Aloitteen mukaan turvepeltojen ohella on mahdollista ennallistaa myös turpeennostoalueita sekä muita ojitettuja turvemaita tietyissä rajoissa tavoitteen täyttämiseksi.

”Olemme Suomessa jo pitkään tehneet toimia luonnon tilan parantamiseksi kansallisesti, esimerkiksi metsien luonnonhoitoa edistämällä. Myös turvepeltojen kestävää käyttöä koskevia toimia on valmisteltu muun muassa osana EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistusta. Monia komission ehdottamista toimista tehdään Suomessa jo nyt”, ministeri Kurvinen toteaa.

Ehdotuksessa jäsenmaat vastaavat toimeenpanon kustannuksista. Ehdotus ei esitä uusia rahoituskanavia toimeenpanoon, mutta siinä todetaan, että EU:n rahastojen ja ohjelmien kautta voidaan rahoittaa elinympäristöjen tilaa parantavia toimenpiteitä.

”Uusien lakisääteisten tavoitteiden tulee olla realistiset ja on tärkeää, että luonnon tilaa parantavia toimia tehdään kustannustehokkaasti. Toimia on fiksuinta tehdä siellä, missä luonto niitä eniten tarvitsee”, ministeri Kurvinen painottaa.

Aloite on komission ehdotus, josta aloitetaan neuvottelut Euroopan parlamentissa ja ministerineuvostossa. Aloitteen käsittelyssä tehdään tiivistä yhteistyötä ympäristöministeriön ja muiden ministeriöiden kanssa.

Luonnon tilan parantamisen tavoitteita koskeva lainsäädäntöehdotus on osa EU:n vuoteen 2030 ulottuvaa biodiversiteettistrategiaa. Edellisen, vuoteen 2020 ulottuvan biodiversiteettistrategian tavoitteita ei saavutettu jäsenmaiden vapaaehtoisin toimin. Komissio katsoo, että unionin tason oikeudellisesti sitovat tavoitteet ovat välttämättömiä luontokadon pysäyttämiseksi.

Lisätietoja:
Lasse Kontiola
ministeri Kurvisen erityisavustaja
lasse.kontiola@gov.fi
0400 694 233

Jirka Hakala
ministeri Kurvisen erityisavustaja (haastattelupyynnöt)
jirka.hakala@gov.fi
050 388 0016

Tuuli Orasmaa
erityisasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö
tuuli.orasmaa@gov.fi
029 516 2056

Jaa tämä ystävällesi