Antti Kurvinen

Omalle maalle saa rakentaa

Jaa tämä ystävällesi

Julkaistu Pohjalaisessa 10.10.2015

Sipilän hallitus haluaa helpottaa ihmisten arkea purkamalla sääntelyä ja erilaisia normeja. Rakentamisen sääntelyn ja kustannusten karsiminen onkin nytkähtänyt hyvällä tahdilla heti eteenpäin.

Tärkeimmiksi maankäyttö- ja rakennuslain muutoksiksi hallitus on linjannut kaava-asioiden poikkeamisen siirtämisen Ely-keskuksista kuntiin, maakuntakaavojen ympäristöministeriössä vahvistamisesta luopumisen ja valituskynnyksen nostamisen. Nämä ovatkin olleet valmistelussa jo kesän ja ovat osa hallituksen asuntorakentamisen lisäämisen kärkihanketta.

Ensimmäisenä muutosehdotuksena ympäristöministeriöstä lähti lausunnoille maakuntakaavojen ja kuntien yhteisten yleiskaavojen vahvistamisesta luopuminen. Ministeriö on myös jo lähettänyt lausunnoille luonnoksen esitykseksi, joka koskee Ely-keskuksille kuuluvan rakentamisen poikkeusluvituksen siirtämistä kuntiin. Esityksen mukaan lakia muutettaisiin siten, että Ely-keskuksille nykyisin kuuluva poikkeamistoimivalta siirrettäisiin kokonaan kunnille.

Muutoksen myötä kunnille siirtyisivät mm. kaikki rantarakentamisen poikkeamispäätökset. Esitykset annetaan eduskunnalle vielä syksyn aikana.

Kaavoituksen ja rakentamisen sujuvoittamista valmistelee oma työryhmä, jonka tarkoituksena on lyhentää kaavoituksen ja rakentamisen päätösprosesseja. Ely-keskusten rooli muutetaan kaavoitus- ja rakentamisasioissa enemmän neuvoa-antavaksi.

Hallitus aikoo sujuvoittaa täydennysrakentamista ja rakennusten käyttötarkoituksen muuttamista sekä helpottaa hajarakentamista taajamien ulkopuolella. Pienimuotoiselle piharakentamisellekin luodaan nykyistä laajemmat mahdollisuudet ja uusiutuvan energian laitteiden sijoittamista sujuvoitetaan.

Lisäksi rakentamisen normitalkoisiin liittyen valmistellaan normien purkua muun muassa väestönsuojien ja pysäköinnin osalta. Lisäksi pyritään muun muassa ratkaisemaan ongelmia, jotka liittyvät puiden kaatamiseen yleiskaava-alueella. Tarkoituksena on niin ikään lieventää vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumisen ohjaamista valtakunnan tasolta.

Ympäristöministeriön valmistelu kaava-asioiden muutoksenhaun käytäntöjen uudistamiseksi etenee myös hyvin. Tavoitteena on muuttaa kaava-asioiden valituslaji hallintovalitukseksi ja ottaa kattavasti käyttöön valituslupa.

Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa kaavoista valitusoikeus olisi lähinnä tahoilla, joiden elinpiiriä tai omaisuutta kaava oikeasti koskettaa. Valitusmahdollisuus olisi jatkossakin naapureilla ja muilla asianosaisilla, mutta kiusan tekeminen ja politikointi oikeusturvakeinoilla saataisiin loppumaan.

Suomalaisille tärkeää on omakotitalojen ja mökkien omistaminen ja rakentelu. Päättäjien tehtävä on edistää valinnanvapautta asumisessa ja auttaa entistä useampaa ihmistä toteuttamaan unelma luonnon lähellä omassa talossa asumisesta. Rannoilla asuminen ja vapaa-ajan vietto sopusoinnussa luonnon kanssa ei ole uhka Suomelle, vaan mahdollisuus ja kilpailuvaltti maailmalla.

Antti Kurvinen (kesk.)
Kansanedustaja Kauhava

Jaa tämä ystävällesi