Antti Kurvinen

Ministerit Andersson ja Kurvinen: Hallitus jatkaa vuoden 2022 talousarvioesityksessä panostuksia osaamiseen, koulutuksen laatuun ja tasa-arvoon 

Jaa tämä ystävällesi

Opetus- ja kulttuuriministeriö 27.9.2021
Tiedote

Hallitus antoi esityksensä vuoden 2022 talousarvioksi eduskunnalle 27. syyskuuta. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan osuus talousarvioesityksestä on 7,41 mrd. euroa. Ensi vuoden budjetissa jatketaan panostuksia koulutuksen laadun ja tasa-arvon parantamiseen ja tieteen ja tutkimuksen rahoitusta turvataan. Kulttuurialan jälleenrakentamiseen koronapandemian jälkeen kohdistetaan myös varoja.

Työtä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen laatu- ja tasa-arvotyön vahvistamiseksi jatketaan vuonna 2022. Varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelmaan ehdotetaan 80 miljoonaa euroa ja perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelmaan 60 miljoonaa euroa. Lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelmaan ehdotetaan kohdistettavan 10 miljoonaa euroa vuonna 2022. Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelujen vahvistamista perusopetuksessa ja toisella asteella jatketaan. Palveluihin kohdennettavaa rahoitusta ehdotetaan nostettavaksi 20 miljoonaan euroon vuonna 2022.

‒ Jatkamme määrätietoista työtä sen eteen, että jokaisen suomalaisen oma lähikoulu kuuluu myös jatkossa maailman parhaimpien koulujen joukkoon. Meille on myös prioriteetti varmistaa, että lapset ja nuoret saavat koulussa kaiken tarvitsemansa tuen ajoissa, opetusministeri Li Andersson sanoo.

Oppivelvollisuuden laajentamisen ja maksuttoman toisen asteen toimeenpanoa jatketaan 65 miljoonalla eurolla. Ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen ehdotetaan 70 miljoonan euron lisärahoitusta. Kaikille koulutusasteille tehdään lisäksi täysimääräiset indeksitarkastukset.

‒ Laadukas toisen asteen koulutus on välttämätöntä nyky-yhteiskunnassa pärjäämiseksi. Oppivelvollisuuden laajentaminen parantaa nuorten tukiverkkoja ja velvoittaa yhteiskuntaa kulkemaan nuoren rinnalla läpi toisen asteen, ministeri Li Andersson sanoo.

Tieteen ja tutkimuksen rahoitustaso turvataan, osaavan työvoiman maahantuloa helpotetaan

Tieteen ja tutkimuksen rahoituksen taso turvataan myös vuonna 2022. Suomen Akatemian tutkimushankevaltuus vuonna 2022 on 390,5 miljoonaa euroa, johon sisältyy budjettiriihessä päätetty 40 miljoonan euron lisävaltuus vuodelle 2022 sekä kestävän kasvun ohjelman mukainen 40,5 miljoonan euron lisäys valtuuteen. Valtuuden taso vuodelle 2023 linjataan kehysriihessä keväällä 2022.

Korkeakoulujen uusiin aloituspaikkoihin ehdotetaan elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoitusta 15 miljoonaa euroa. Sitran lahjoitukseen perustuen yliopistoja pääomitetaan 67 miljoonalla eurolla vuonna 2022. Pääomittaminen toteutetaan yliopistojen varainhankinnan perusteella.

Nuorten työllisyyden edellytyksiä parannettaisiin korottamalla opintotuen tulorajoja määräaikaisesti vuodeksi 2022.

‒ Talous kasvaa nyt vauhdilla ja moni yritys kärsii osaajapulasta. Opintotuen tulorajojen korottaminen on yksi pikalääke tilanteeseen. Suomi pärjää vaan sillä, että meillä on osaavia ihmisiä, jotka tutkivat ja luovat uutta. On tärkeää, että hallitus päätti turvata korkeakoulutuksen ja tieteen rahoituksen ensi vuodelle, tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen toteaa.

Rahapelituottojen toiminnan tuottojen kompensaatioksi edunsaajille ehdotetaan vuonna 2022 yhteensä 330 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla kompensaatio vuonna 2022 on 174 miljoonaa euroa. Hallitus on käynnistänyt parlamentaarisen valmistelutyön rahapelitoiminnan järjestämisestä vuodesta 2024 lukien. Selvitystyö valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä ja päätökset on tarkoitus tehdä kehysriihessä keväällä 2022.

Kulttuurille ja luoville aloille tukea

Kulttuurin ja luovien alojen tuotanto- ja toimintamallien kehittämiseen ehdotetaan 14 miljoonaa euroa kestävän kasvun ohjelman mukaisesti. Luovia aloja ja kulttuuritoimintaa tukevan rahaston pääomittamiseen osoitettaisiin osana hallituksen tulevaisuusinvestointeja 7,5 miljoonaa euroa ensi vuonna. Pääomitukseen varatun rahoituksen loppuosa ratkaistaan tulevissa talousarvioprosesseissa.

Yksityisen kopioinnin hyvitykseen ehdotetaan suunnattavan 11 miljoonaa euroa, jonka avulla turvataan Kopioston ja AVEKin tuki kulttuurille ja luoville aloille. Näyttelypalkkio malli saa jatkorahoituksen. Hallitus myös sitoutuu korvaamaan Suomen Kansallisteatterin peruskorjaus- ja perusparannushankkeen valituksista aiheutuneet kohtuulliset lisäkustannukset ensi vuoden aikana.

‒ Kulttuuriala luo työpaikkoja ja elinvoimaa kaikkialla Suomessa. On tärkeää, että saamme koronan jälkeen alan jälleenrakennukseen vauhtia elvytyspaketista sekä uudesta rahastosta. Myös kulttuurin tekijöiden toimeentulo on olennainen kysymys. Tässä suhteessa sekä yksityisen kopioinnin hyvityksen tason turvaaminen että näyttelypalkkiomallin jatkorahoitus ovat erittäin myönteisiä päätöksiä, ministeri Kurvinen sanoo.

Lisätietoja:

erityisavustaja Touko Sipiläinen (ministeri Andersson), p. 040 196 2292
erityisavustaja Eeva Kärkkäinen (ministeri Kurvinen), p. 040 149 2201
kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, p. 0295 3 30182
talousjohtaja Pasi Rentola, p. 0295 3 30211

Jaa tämä ystävällesi