Antti Kurvinen

Keskustan Kurvinen: Vihreät imee kannatusta vasemmalta – \”Keskustan pohjakosketus on nyt nähty\”

Jaa tämä ystävällesi
Julkaistu Suomenmaassa 17.8.2017
Teksti: Liina Tiusanen
 
Vih­re­ät ve­to­aa nyt va­sem­mal­le kal­lel­laan ole­viin, kes­kus­tan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja, kan­sa­ne­dus­ta­ja Ant­ti Kur­vi­nen kom­men­toi Ylen tuo­rei­ta gal­lup-tu­lok­sia. 

– Pe­rin­tei­set va­sem­mis­to­puo­lu­eet ovat las­kus­sa. 

Vih­rei­den, va­sem­mis­to­lii­ton ja de­ma­rei­den yh­teis­kan­na­tus las­ki vih­rei­den nou­sus­ta huo­li­mat­ta, Kur­vi­nen huo­maut­taa. 

– Mi­kä­li vih­re­ät ai­koo ol­la pää­mi­nis­te­ri­puo­lue, ta­lous­po­li­tii­kan pi­täi­si ol­la us­kot­ta­vam­paa. 

On­ko vih­re­ät nous­sut py­sy­väs­ti suu­rim­pien puo­lu­ei­den jouk­koon? 

Kur­vi­nen ei osaa var­mas­ti sa­noa. 

– Ih­mis­ten po­liit­ti­nen käyt­täy­ty­mi­nen on muut­tu­nut. Puo­lu­ei­den kan­na­tuk­set heit­te­leh­ti­vät ra­jus­ti ja ih­mi­set vaih­ta­vat puo­lu­et­ta no­pe­as­ti. Us­kol­li­sia ää­nes­tä­jiä on en­tis­tä vä­hem­män joka puo­lu­eel­la.

Kur­vi­nen pi­tää mie­len­kiin­toi­se­na ha­vain­to­na myös sitä, et­tä 40 pro­sent­tia Ylen kan­na­tus­mit­tauk­seen osal­lis­tu­neis­ta oli niin sa­no­tus­ti \”kat­so­mos­sa\”.

– Ei voi en­nus­taa oi­kein mi­tään 2019 ke­vään ti­lan­tees­ta. 

Kes­kus­tan kan­na­tus Ylen gal­lu­pis­sa on 17,3 pro­sent­tia. Kan­na­tus on nous­sut kuu­kau­den ta­kai­ses­ta 0,6 pro­sent­tiyk­sik­köä. 

Kur­vi­nen ei ole tyy­ty­väi­nen kes­kus­tan kan­na­tuk­seen, mut­ta etu­merk­kiä hän pi­tää oi­ke­a­na.  

– Vai­ke­an vuo­den puo­li­vä­lis­sä eh­kä poh­ja­kos­ke­tus on näh­ty ja ol­laan läh­det­ty ylös­päin.

Ot­ta­en huo­mi­oon vii­mei­set kak­si vuot­ta, kes­kus­tan si­säi­nen ti­lan­ne on Kur­vi­sen mu­kaan mel­ko hyvä.

Ke­säl­lä kier­tä­es­sään kes­kus­tan ta­pah­tu­mis­sa va­ra­pu­heen­joh­ta­ja on ha­vain­nut kent­tä­vä­es­sä vä­sy­mys­tä. 

– Ken­täl­lä on nä­ky­vis­sä vä­sy­mys­tä, mikä on luon­nol­lis­ta. Moni on jou­tu­nut puo­lus­te­le­maan hal­li­tuk­sen rat­kai­su­ja. 

Kur­vi­sen mie­les­tä kes­kus­tas­sa tar­vi­taan nyt jouk­ku­e­pe­liä. Hän pi­tää kes­kus­tan ryh­mää edus­kun­nan osaa­vim­pa­na. 

– Myös ken­täl­lä on val­ta­vas­ti po­ten­ti­aa­lia. Kaik­ki voi­mat on saa­ta­va käyt­töön. 

Ai­kai­sem­pien gal­lu­pien koh­dal­la moni kes­kus­ta­lai­nen on ko­ke­nut, et­tä ko­koo­mus te­kee omia ir­ti­ot­to­ja ja kes­kus­ta ei saa lin­jaan­sa esil­le. 

Al­ku­vii­kos­ta kes­kus­ta ava­si omia ve­ro­lin­jauk­si­aan. 

Ko­koo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Juk­ka Kop­ra piti Hel­sin­gin Sa­no­mien haas­tat­te­lus­sa (16.8.) toi­min­taa soo­loi­lu­na.  

Kur­vi­sen mie­les­tä on nor­maa­lia, et­tä jo­kai­nen hal­li­tus­puo­lue lis­taa omia ta­voit­tei­taan. 

– Kes­kus­tan ta­voi­te on so­si­aa­li­ses­ti oi­keu­den­mu­kai­nen ve­ro­tus. Ve­ro­lin­jas­sa puo­lu­een ar­vot tu­le­vat esil­le. Ko­koo­mus on val­mis ot­ta­maan li­sä­vel­kaa ra­hoit­taak­seen ve­ron­ke­ven­nyk­siä suu­ri­tu­loi­sil­le. 

Kurvisen mielestä kes­kus­tan ta­voi­te on sel­keä.  

– Ta­voi­te Suo­meen kun­toon lait­ta­mi­ses­ta on val­mis vas­ta, kun kaik­ki suo­ma­lai­set ovat mu­ka­na. 

Ta­lou­den nou­sun va­ra­pu­heen­joh­ta­ja ha­lu­aa nä­ky­mään kaik­kien suo­ma­lais­ten ar­jes­sa.

Kur­vi­sen mie­les­tä kes­kus­tan oli­si teh­tä­vä vah­vaa alu­e­po­li­tiik­kaa ja haas­tet­ta­va vih­rei­tä ym­pä­ris­tö­ky­sy­myk­sis­sä. 

Jaa tämä ystävällesi