Antti Kurvinen

Keskustan juris­ti­kan­sa­ne­dus­tajat katu­par­ti­oista: Vaikea lailla kieltää

Jaa tämä ystävällesi

Julkaistu Suomenmaassa 14.1.2016
Teksti: Juhani Ojalehto

Keskustan juris­ti­taus­taiset kansa­ne­dus­tajat suhtautuvat epäillen valti­o­va­rain­mi­nis­teri Alexander Stubbin (kok.) esittämään ajatukseen, että rasistiset katupartiot kiel­let­täi­siin.

Kansa­ne­dus­tajat toteavat, että Suomessa on kokoon­tu­mis­va­paus ja ajatusten kieltäminen on mahdotonta.

Rasismin ja väkivallan nelikko torjuu yksi­se­lit­tei­sesti. Poliisille he vaativat lisää voimavaroja.

Suomenmaalle haastattelun antoi neljä keskustan viidestä oikeus­tie­teel­lisen tutkinnon suorit­ta­neesta kansa­ne­dus­ta­jasta, Eeva-Maria Maijala, Kauko Juhantalo, Esko Kiviranta ja Antti Kurvinen.

Eeva-Maria Maijalan mielestä partioinnin krimi­na­li­sointi ei olisi järkevää: polii­si­val­ti­o­ke­hi­tystä pitää varoa.

– On olemassa kokoon­tu­mis­va­paus. On vaikea valvoa, onko partioinnissa kyse muusta kuin kokoon­tu­mi­sesta.

Rasistisista aikomuksista Maijala toteaa, että niiden johtaessa väkivaltaan toimitaan olemas­sa­o­levan lainsäädännön mukaisesti.

Maijala näkee erittäin kanna­tet­ta­vana sen, että ihmiset katsovat kaduilla toistensa perään, tarvittaessa antavat apua ja soittavat poliisille.

– Omaa henkeä ei saa vaarantaa eikä ottaa oikeutta omiin käsiin, hän raamittaa.

Hän muistuttaa, että keskustelussa olevat partiot eivät ole tehneet mitään rikollista. Lähtö­koh­tai­sesti partioita ei hänen mielestään tarvittaisi, sillä turval­li­suu­sa­siat hoitaa poliisi.

– Poliisi tarvitsee lisää määrärahoja. Sen pitää pystyä toimimaan niin, että ihmisillä säilyy usko poliisin kykyyn hoitaa työnsä.

– On onnetonta taaperrusta yrittää säätää sellainen laki kuin rasismin kieltäminen.
Kauko Juhantalo

Kauko Juhantalo suhtautuu partiointi-ilmiöön kaksi­ja­koi­sesti.

– Kanta on ehdottoman kielteinen rasistisia piirteitä ja väkivaltaa kohtaan. Voimakeinot kuuluvat vira­no­mai­sille.

Toisaalta hän Maijalan tapaan pitää turval­li­suutta lisäävää yhteis­toi­mintaa tervetulleena.

– Jos tämä partiointi on asukkaiden itsestään luon­nol­li­sesti organisoimaa, yleistä siisteyttä ja turval­li­suutta lisäävää ja kortteli- ja kylähenkeä luovaa, niin suhtaudun siihen normaalina elämän ilmiönä.

Rasismia ei voi säädellä, Juhantalo sanoo.

– Turhaa eli sellaista lainsäädäntöä, jota ei voi valvoa, ei kannata tehdä. Jokainen sydämessään tuntee mitä on rasismi ja kuinka väärin se on.

– On onnetonta taaperrusta ja idealistista yrittää säätää sellainen laki kuin rasismin kieltäminen.

Myös Juhantalo on havainnut kansalaisten turvat­to­muuden kokemukset.

– Näyttää selvästi siltä, että poliiseja on liian vähän. Siihen on alettava kiinnittää huomiota. Laaja pakolaisuus on aiheuttanut ison shokin.

– Ihmi­soi­keuk­sien vastainen syrjintä on kielletty laissa.
Esko Kiviranta

Esko Kiviranta ei kannata kont­rol­loi­mat­tomia partioita, jotka käyttävät valtuuksia, joita heille ei ole annettu.

– Jos partiot jakelevat ihmisille määräyksiä miten kaduilla voi olla, peri­aat­teel­linen kantani on kielteinen. Käytännössä kieltäminen on hallituksen asia.

Mikään asia ei ole musta­val­koinen, Kiviranta toteaa.

– Jos taas on kyse ihmisistä, jotka vain kuljeskelevat, se kuuluu kokoon­tu­mis­va­pau­teen. Jos kulkijat huomaavat häiriötä ja ilmoittavat poliisille, se on oikein.

Uutta lakia rasismista ei Kivirannan mukaan tarvita.

– Ihmi­soi­keuk­sien vastainen syrjintä on kielletty laissa ja kansain­vä­li­sissä sopimuksissa, hän muistuttaa.

– En halua polii­si­val­tiota sen takia, että tapahtunut jotain partiointia.
Antti Kurvinen

Tunnetiloja ja ajatuksia ei voi kieltää, Antti Kurvinen linjaa.

– Kun nousee muuka­lais­pelkoa ja -vihaa, ei niitä voi kieltää. Sitä ei voi muuttaa kieltämällä, että älä ole vihainen. On valistuksen ja sivistystyön tehtävä muuttaa asenteita.

Uusnat­sis­tisen partioinnin kieltämiselle Kurvinen löytää pieniä mahdol­li­suuksia, mutta korostaa, että sitä on harkittava tarkkaan.

– Kokoontumis- ja yhdis­ty­mis­va­paus on perustuslain 13. pykälässä. Kokoon­tu­mis­lakia voi ehkä tarkentaa, mutta peru­soi­keuk­sien rajoittamista pitää varoa.

– Järjestyslaki säätää, miten kaupungilla voi käyttäytyä. Sillekin voi tehdä jotain tarkennuksia.

Kurvinen varoittaa ylilyönneistä kumpaankin suuntaan.

– En halua polii­si­val­tiota sen takia, että on tapahtunut jotain partiointia.

Jaa tämä ystävällesi